ALGEMENE VOORWAARDEN


Actievoorwaarden proefpakket
: U kunt zich twee weken lang overtuigen van de kwaliteit van de Vitaessent producten. Hiervoor betaald u enkel de verzend- en verpakkingskosten van € 3,99. De leverdatum van uw proefpakket met daarin 6 capsules wordt per e-mail gecommuniceerd en is tevens de ingangsdatum van de proefperiode welke 14 dagen telt. Na het verstrijken van de proefperiode ontvangt u automatisch elk kwartaal een vervolgzending (90 capsules). Wanneer u heeft gekozen voor vitamine C of vitamine D betaald u 14,99 Euro per kwartaal. Heeft u gekozen voor Puur Fruit, Puur Groente, Omega 3 Kids, Omega 3 of Vitamine Totaal dan betaald u 39,99 Euro per kwartaal. Voor Acai Slank, Koraal Calcium, Darm Clean, Body Detox, Groene Thee, Jeugdige Huid, Q10 Formule, Resveratrol, Slaap Lekker, Stop Vet of Spijs Verteer Meer betaald u 59,99 Euro per kwartaal. Dit bedrag wordt, tot wederopzegging, middels automatische incasso van uw bankrekening afgeschreven. Wanneer u geen vervolgzending wenst te ontvangen kunt u onze klantenservice hiervan tijdens uw proefperiode op de hoogte stellen. Dit kan via onze website www.Vitaessent.com of tijdens kantooruren op telefoonnummer 085-4894408.
Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Vittaessent B.V.
Vittaessent B.V. is gevestigd te WIJK BIJ DUUSTEDE, POSTBUS 169, 3960 BD Wijk bij Duurstede, KVK 53013522
Artikel 1- Definities
1.1 Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een bestelling plaatst bij Vitaessent.
1.2 Opdrachtnemer: Vitaessent B.V., hierna “Vitaessent”.
1.3 Producten: de producten die door Vitaessent worden geleverd aan de Klant, te weten health en beautyproducten en eventuele andersoortige producten.
1.4 Prijs/Prijzen: de door Vitaessent gehanteerde prijs voor de Producten.
1.5 Overeenkomst: de overeenkomst die Vitaessent sluit met de Klant.
Artikel 2 - Toepasselijkheid algemene voorwaarden
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten alsmede op alle aanbiedingen en prijsopgaven van Vitaessent, tenzij hieromtrent uitdrukkelijk anders wordt bepaald- en slechts nadat de klant op de algemene voorwaarden is geattendeerd- en indien het een internet bestelling is en deze vooraf akkoord heeft bevonden.
2.2 Indien partijen in de Overeenkomst schriftelijk bepalingen overeenkomen die afwijken van deze algemene voorwaarden hebben de bepalingen van de Overeenkomst voorrang.
2.3 De toepasselijkheid van de mogelijke algemene voorwaarden van de Klant wordt bij deze uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4 Indien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mogen worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
2.5 Indien Vitaessent niet steeds strikte naleving van deze algemene bepalingen verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat Vitaessent in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.
2.6 Indien de opdrachtgever consument is, is het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden van overeenkomstige toepassing, tenzij het bepaalde als onredelijk bezwarend in de zin van artikel 6:236 BW juncto 6:237 BW kan worden aangemerkt.
Artikel 3 - Overeenkomsten, aanbiedingen en prijsopgaven
3.1 De Overeenkomst bestaat hierin dat Vitaessent zich verplicht tot levering van de Producten aan de Klant tegen betaling van de Prijs.
3.2 Tussen partijen komt eerst een Overeenkomst tot stand doordat de Klant ingaat op een aanbod van Vitaessent door het plaatsen van een bestelling via een communicatiemiddel, te weten internet, telefoon, schriftelijk of enig ander communicatiemiddel, waarmee Vitaessent haar Producten bij Klanten aanbiedt.
3.3 Vitaessent heeft het recht om een bestelling van de Klant binnen 7 dagen na plaatsing daarvan, gemotiveerd te annuleren door middel van een bericht (dit kan door middel van elk door Vitaessent gewenst communicatiemiddel) aan de Klant. Redenen hiervoor kunnen onder andere zijn: - grootte van de bestelling; - openstaande facturen; - hoogte van de prijs van de bestelling; - niet leverbaar zijn van Producten etc.
Artikel 4 - Prijs en betaling
4.1 De Prijzen zijn opgemaakt in Euro’s, inclusief BTW, inclusief verzendkosten en eventuele andersoortige belastingen of heffingen, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Alle prijzen zullen voor de totstandkoming van de overeenkomst met de klant worden gecommuniceerd.
4.2 De Klant machtigt Vitaessent om de verschuldigde bedragen van het door de Klant opgegeven bank- of girorekeningnummer af te schrijven of via de in het aanbod omschreven wijze. Het verschuldigde bedrag zal na levering van het product van de rekening van de Klant worden afgeschreven.
4.3 Vitaessent behoudt zich het recht voor om betaling voorafgaande aan de levering te eisen indien de Klant geen machtiging wil afgeven, doch door middel van een overboeking wil voldoen aan zijn betalingsverplichtingen. Een dergelijk recht op betaling voorafgaande aan de levering komt Vitaessent even eens toe indien het betalingsgedrag van de Klant in het verleden hiertoe aanleiding geeft dan wel als blijkt dat de bedragen niet door middel van de machtiging kunnen worden afgeschreven.
4.4 Als een bedrag na herhaaldelijke pogingen door Vitaessent, niet van de rekening van de Klant kan worden afgeschreven, wordt er een bericht verstuurd (dit kan door middel van elk door Vitaessent gewenst communicatiemiddel) aan de Klant waarin hem wordt verzocht binnen 8 dagen de betaling over te maken. De Klant is op dat moment tevens Euro 7,50 administratiekosten verschuldigd.
4.5 Indien partijen betaling door middel van overboeking zijn overeengekomen, dient de betaling binnen 8 dagen na de datum van plaatsing van de overeenkomstig artikel 3.4 van deze algemene voorwaarden gedane bestelling, te worden overgemaakt. Nadat de betaling daadwerkelijk heeft plaatsgevonden, zal Vitaessent overgaan tot levering.
4.6 Indien de door Klant verschuldigde bedragen niet van de opgegeven rekening van de Klant kunnen worden afgeschreven, dan wel Klant niet binnen de overeengekomen termijn tot betaling overgaat, is de Klant zonder nadere ingebrekestelling van rechtswege in verzuim. In dat geval is de Klant, vanaf de datum waarop de verschuldigde bedragen opeisbaar zijn geworden tot aan het tijdstip van betaling, over het openstaande bedrag een rente verschuldigd ter hoogte van de wettelijke rente, waarbij gedeelten van een maand voor een gehele maand worden gerekend, een en ander onverminderd de overige rechten van Vitaessent.
4.7 Indien Klant in verzuim is met het (tijdig) nakomen van de betalingsverplichting, is de Klant tevens buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ter hoogte van in elk geval 15% van het totaal verschuldigde bedrag. Indien de daadwerkelijke buitengerechtelijke incassokosten meer bedragen dan 15 % van het verschuldigde bedrag, heeft Vitaessent het recht het volledige bedrag in rekening te brengen.
4.8 Indien Vitaessent, nadat de Klant in verzuim is, betalingsherinneringen of andere verzoeken tot betaling richt aan de Klant, doet dit niet af aan het bepaalde in de artikelen 4.1 t/m 4.7 van deze algemene voorwaarden.
4.9 Wanneer Vitaessent om redenen als genoemd in artikel 3.4 de bestelling annuleert en de Klant reeds tot betaling is overgegaan, zal Vitaessent deze betaling binnen dertig dagen na annulering terugstorten.
Artikel 5 - Opschorting en ontbinding
Vitaessent heeft het recht om nakoming uit hoofde van Overeenkomsten op te schorten, dan wel de Overeenkomsten met onmiddellijke ingang zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien;
 - de Klant in gebreke of in verzuim is met het (tijdig) nakomen van zijn verplichtingen uit hoofde van een Overeenkomst, of;
- duidelijk is dat de Klant niet, niet volledig en/of niet tijdig aan zijn verplichtingen jegens Vitaessent zal (kunnen) voldoen, dan wel;
 - wanneer de Klant in staat van faillissement is verklaard, of een verzoek tot faillietverklaring van de Klant door de Klant zelf is gedaan, wanneer surseance van betaling door de Klant wordt aangevraagd, wanneer de wet schuldsanering voor natuurlijke personen op de Klant van toepassing wordt verklaard of wanneer de Klant daartoe een verzoek doet, de Klant onder curatele is gesteld, dan wel;
 - ten laste van de Klant enig beslag ligt of sprake is van liquidatie van zijn bedrijf. In bovenstaande gevallen worden eventuele verplichtingen van de Klant uit hoofde van alle Overeenkomsten direct opeisbaar.
Artikel 6 - Levering
6.1 De Producten worden iedere drie maanden (tenzij anders aangegeven in de actievoorwaarden tijdens uw bestelling) door Vitaessent geleverd, nadat telkens voorafgaande aan de kwartaallevering (tenzij anders aangegeven in de actievoorwaarden tijdens uw bestelling), Vitaessent de betaling door de Klant heeft ontvangen. Indien de Klant Vitaessent heeft gemachtigd het verschuldigde bedrag van de rekening te halen, zal het bedrag na levering worden afgeschreven van de rekening van de Klant.
6.2 De Klant is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van het juiste afleveradres bij het bestellen van de Producten. Vitaessent kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de schade die voortvloeit uit het bezorgen van de Producten op het haar bekende adres, zoals opgegeven door Klant bij het bestellen van de Producten.
6.3 Het is de Klant verboden de Producten aan derden door te verkopen. De Producten worden alleen voor eigen gebruik van de Klant geleverd.
6.4 Wanneer de Producten niet voorradig zijn is Vitaessent gerechtigd vervangende Producten van dezelfde kwaliteit en prijs te leveren. De bepalingen van de zichttermijn zijn van toepassing.
6.5 Levertijden zijn slechts indicatief en nimmer fataal. Wij streven ernaar om het product binnen 10 dagen te leveren. Uiterlijk zal het product binnen 30 dagen na bestelling worden geleverd. Is dit niet mogelijk (bestelling tijdelijk niet op voorraad) of is er om een andere reden vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt u binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft u in dat geval het recht de bestelling zonder kosten te annuleren. Indien annulering van de bestelling plaatsvindt nadat betaling door de Klant reeds is verricht, zal Vitaessent het onverschuldigd betaalde bedrag binnen 30 werkdagen na de datum van annulering terugstorten op de rekening van Klant.
Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud
Al hetgeen door Vitaessent aan de Klant wordt geleverd blijft eigendom van Vitaessent, zolang Vitaessent nog enig bedrag te vorderen heeft uit hoofde van enige Overeenkomst, waaronder in ieder geval begrepen de aan Vitaessent op grond van enige Overeenkomst verschuldigde prijzen en eventuele vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming door de Klant. De Klant is, zolang deze niet volledig aan al diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, niet gerechtigd om de geleverde Producten te vervreemden en/of te bezwaren.
Artikel 8 - Klachten
8.1 Indien de Klant een ander Product ontvangt dan deze besteld had, dan wel het ontvangen Product niet in goede staat is ontvangen, bijvoorbeeld doordat het beschadigingen bevat, dient hij in de eerste plaats contact op te nemen met Vitaessent  teneinde haar van de klacht op de hoogte te stellen. Klachten dienen uiterlijk binnen 14 dagen na constatering daarvan bij Vitaessent te worden gemeld. Klachten dienen volledig en duidelijk omschreven kenbaar te worden gemaakt.
8.2 De Klant kan Vitaessent telefonisch, per e-mailbericht dan wel schriftelijk of via de webshop van de klacht op de hoogte stellen. Vitaessent raadt aan de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen de in artikel 8.1 genoemde termijn schriftelijk te melden.
8.3 De Klant ontvangt naar aanleiding van een klacht binnen vijf werkdagen van Vitaessent een bevestiging van ontvangst van de klacht.
8.4 De klacht zal vervolgens zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een termijn van veertien dagen na dagtekening van de ontvangst van de klacht worden verwerkt en beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, ontvangt de Klant binnen het  termijn van 14 dagen een bericht waarbij een indicatie wordt gegeven wanneer de Klant antwoord kan verwachten.
8.5 Indien sprake is van een beschadigd Product dan wel een verkeerde levering, zal Vitaessent overgaan tot her-levering van het daadwerkelijk bestelde Product dan wel een nieuw en onbeschadigd Product. Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht.
Artikel 9 - Garantie
9.1 Vitaessent garandeert dat de door haar geleverde Producten de eigenschappen bevatten zoals die staan vermeld op de specificaties van het Product. Dat betekent dat Vitaessent zich aansluit bij de inhoud en de duur van de garantie zoals die door de fabrikant van de Producten wordt verstrekt.
9.2 Een eventuele aanspraak op garantie door de Klant laat onverlet dat hij aan zijn betalingsverplichtingen zoals die voortvloeien uit artikel 4 van deze algemene leveringsvoorwaarden, dient te voldoen.
9.3 Aanspraken op garantie zijn beperkt tot levering van een niet gebrekkig dan wel vervangend Product of terugbetaling van de kosten van het Product, dit naar keuze van Vitaessent. Deze regeling geldt onverminderd de rechten en vorderingen die de wet aan de koper toekent.
Artikel 10 - Annulering
10.1 De Klant heeft het recht om de bestelling van de Producten zonder opgaaf van reden te annuleren gedurende veertien dagen na ontvangst van de bestelde Producten. De annulering kan telefonisch dan wel per e-mailbericht, worden doorgegeven.
10.2 Tijdens deze termijn zal de Klant zorgvuldig opgaan met het product en de verpakking. De Klant zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover nodig is om te kunnen beoordelen of de Klant het product wenst te behouden.
10.3 Ten aanzien van de vervolgleveringen is de Klant uitsluitend gerechtigd deze te annuleren via een emailbericht, telefonische mededeling of per reguliere post  aan Vitaessent, met inachtneming van een termijn van twee weken voorafgaand aan de eerstvolgende levering door Vitaessent.
10.4 Indien de annulering van een bestelling zoals omschreven in artikel 10.1 van deze algemene voorwaarden, plaatsvindt nadat betaling door de Klant reeds is verricht, leidt dit tot een terug stortingsplicht van de kostprijs van de bestelde Producten aan de Klant. Vitaessent zal het onverschuldigd betaalde bedrag binnen 30 werkdagen na de datum van annulering terugstorten op de rekening van Klant, inclusief de kosten van toezending, indien de Klant de gehele bestelling retourneert.
10.5 De kosten voor het terugzenden van het reeds ontvangen Product zijn voor de Klant. Behoudens het geval waarbij het reeds geleverde Product een vervangend Product betreft, zoals genoemd in artikel 6.4 van deze algemene voorwaarden.
Artikel 11 - Aansprakelijkheid
11.1 Dit artikel is alleen van toepassing indien de Klant handelt als rechtspersoon, niet natuurlijk persoon.
11.2 De aansprakelijkheid van Vitaessent uit hoofde van productaansprakelijkheid is beperkt tot de in artikel 6:190 van het Burgerlijk Wetboek genoemde gevallen.
11.3 De aansprakelijkheid van Vitaessent, anders dan uit hoofde van productaansprakelijkheid, is beperkt tot directe schade en het bedrag van de netto factuurwaarde van het Product. Vitaessent is derhalve nimmer aansprakelijk voor enige vorm van indirecte/gevolgschade.
Artikel 12 - Persoonsgegevens
12.1 De gegevens van de Klant zullen door Vitaessent worden opgenomen in een bestand ter uitvoering van de overeenkomst. Bij het gebruik van persoonsgegevens wordt door Vitaessent de bijzondere zorgvuldigheid zoals is voorgeschreven in de nationale wetgeving in acht genomen.
12.2 Indien de Klant toestemming heeft gegeven, zullen de contactgegevens van de Klant voorts worden gebruikt om de Klant volledig op de hoogte te houden van Producten die door Vitaessent.

De contactgegevens zullen ook worden gebruikt voor de volgende
doeleinden: promotionele mailings (waaronder e-mail en post) van Vitaessent en geselecteerde partners van Vittaessent. Door producten te bestellen van Vitaessent BV, gaan Klanten er verder mee akkoord dat hun persoonsgegevens worden verstrekt aan de sponsoren van Vitaessent en geselecteerde partners van Vitaessent. Vitaessent zal deze gegevens niet aan overige derden verstrekken, tenzij dit is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
De sponsoren en geselecteerde partners van deze actie kan u hieronder lezen.

Vrienden Voordeel Club
Gratis Op Vakantie

De contactgegevens van de Klanten kunnen worden gebruikt voor het verzenden van informatie over onze eigen producten en diensten alsmede aanbiedingen van andere commerciële bedrijven en aanverwante diensten binnen de volgende sectoren: Telecommunicatie: Telecommunicatie Producten en Diensten en Technologie; Financiën: Geleverd door financiële instellingen, verzekeraars en Maatschappelijk Welzijn; Vrije tijd: Redactioneel, Toerisme, Sport Collectibles, Fotografie, Hobby's, Speelgoed, Vervoer, Tuinieren, Loterijen; Communicatie en Entertainment Consumptiegoederen: Elektronica, Computers, Textiel, Schoeisel en Kleding, Accessoires, Interior, Bazaar, Persoonlijke Verzorging (Cosmetica, Parfumerie, Farmaceutische Producten en Gespecialiseerde Reclame), Meubels, Eten en Drinken, Kantoorartikelen;
Automobiel: Producten en Verwante Diensten in de Automobiel, Motors, Vrachtwagens; Energie en Water: Producten met betrekking tot Elektriciteit, Olie, Gas en Water; NGO's: Producten en diensten die verband houden met NGO's, Onderwijs.

Voor dit doel geeft u uitdrukkelijk toestemming aan Vitaessent BV om uw gegevens te delen met bedrijven in de bovengenoemde sectoren voor het aanbieden van hun producten en diensten. Deze aanbiedingen kunnen gecommuniceerd worden door middel van e-mail en mogelijks ook door middel van telemarketing.

De commerciële emails zullen worden verstuurd vanuit de volgende afzender identiteiten:
- Vrienden Voordeel Club
- Gratis Op Vakantie.
Het email adres van deze identiteiten is:
- info@gratisopvakantiemail.com


Artikel 13 - Geschillenbeslechting
13.1 Op alle Overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
13.2 Geschillen tussen de Klant en de Vitaessent over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door Vitaessent te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de Klant als Vitaessent worden voorgelegd aan een onafhankelijke geschillencommissie, aangesloten bij de branche geschillencommissie.
13.3 Een geschil kan slechts aan een geschillencommissie worden voorgelegd  indien de Klant zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan Vitaessent heeft voorgelegd.
13.4 Uiterlijk drie maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij een geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
13.5 Wanneer de Klant een geschil wil voorleggen aan de geschillencommissie, is Vitaessent aan deze keuze gebonden. Wanneer Vitaessent dat wil doen, zal de Klant binnen vier weken na een daartoe door Vitaessent schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt Vitaessent de keuze van de Klant niet binnen de termijn van vier weken, dan is Vitaessent gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
13.6 De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.
Artikel 14 - Aansprakelijkheid
14.1 Vitaessent besteed bij het verzamelen van informatie voor de webpagina’s en websites veel aandacht aan de juistheid en volledigheid van deze informatie. Vitaessent kan echter geen garantie geven dat de informatie, zoals afgebeeld op uw beeldscherm, voor 100% actueel, correct en volledig is. Tevens kan geen garantie worden gegeven dat de aangeboden diensten en producten altijd beschikbaar zijn en tegen dezelfde voorwaarden worden aangeboden. Het is onmogelijk om transmissiefouten volledig uit te sluiten. Er kunnen daarom geen rechten worden ontleend aan de verstrekte informatie. 
Artikel 15 - Copyright
15.1 Gehele of gedeeltelijke overname van foto's en/of teksten van Vitaessent, haar website, webpagina’s en/of producten is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Vitaessent. 
Artikel 16 - Privacy policy
16.1 Vitaessent hecht grote waarde aan de bescherming van de privacy van haar klanten. Alle door u verstrekte gegevens worden vertrouwelijk behandeld, overeenkomstig de nationale en Europese regelgeving. Daarom heft Vitaessent een afzonderlijk privacy beleid vastgesteld, dat een integraal onderdeel is van de Algemene Voorwaarden van Vitaessent. Vitaessent behoud zich het recht voor om dit privacy beleid te allen tijde te kunnen wijzigen, uitbreiden of beperken. Uw persoonlijke gegevens kunnen altijd door u worden opgevraagd en indien nodig worden gewijzigd of verwijderd. Financiële informatie zal uitsluitend worden gebruikt om te factureren voor de aangekochte producten. Vitaessent  zal uw gegevens ook gebruiken om u op de hoogte te houden van interessante aanbiedingen van onze vergelijkbare producten. Indien u er geen prijs op stelt om deze aanbiedingen te ontvangen, neem dan contact op met de klantenservice via www.vitaessent.com. Indien u heeft aangegeven daarmee in te stemmen, zal Vitaessent uw gegevens ook gebruiken om u op de hoogte te houden van interessante aanbiedingen van andere producten van Vitaessent en van producten van zorgvuldig geselecteerde bedrijven. Ook in dat geval kunt u contact opnemen met de klantenservice via www.vitaessent.com indien u er geen prijs meer op stelt om deze aanbiedingen te ontvangen. 
Artikel 17 - Adres Vitaessent
17.1 Het correspondentieadres en telefoonnummer van Vitaessent B.V. is te allen tijde te raadplegen via de website(s) van Vitaessent, te weten www.vitaessent.com.